International Faculty

Shunsuke Kubo, MD
Kurashiki Central Hospital
Japan